logo

Program

Denní program

 • 07:45 - 08:45 - příchod dětí do školky, volná hra
 • 08:45 - 09:15 - přivítání dětí, ranní rituál, odchod do lesa
 • 09:00 - 11:30 - pobyt v lese (programová náplň dle ročního, měsíčního a týdenního plánu průvodců), dopolední svačina
 • 11:30 - 11:50 - návrat k jurtě, umývání, příprava na oběd
 • 11:50 - 12:20 - pohádka
 • 12:30 - 13:00 - oběd
 • 13:00 - 13:15 - úklid po obědě, příprava na odpočinek
 • 13:15 - 14:30 - odpočinek (po pohádce se v některé dny oddělí předškoláci a probíhá předškolní příprava)
 • 14:30 - 15:00 - odpolední svačina
 • 15:00 - 16:45 - odpolední program

Pedagogická koncepce

Naše pedagogická koncepce, v našem pojetí spíše pedagogická inspirace, navazuje na naši filosofii. Chceme, aby děti v přirozeném prostředí mohly svobodně objevit a rozvíjet svůj potenciál, využívat své vrozené zvídavosti a touhy se učit k poznávání světa a nalézání své cesty životem. Chceme pro děti vytvořit pevné a jasné hranice, v rámci nichž jimž však ponecháme svobodu volby a možnost zakoušet výsledky vlastních rozhodnutí. Chceme dětem dát možnost vnímat svět všemi smysly a toto vnímání v nich rozvíjet. Chceme využívat širokou škálu podnětů, které povzbudí harmonický rozvoj celé dětské osobnosti - těla i duše, srdce i mysli.

K našim cílům směřujeme skrze lásku, respekt, otevřenost, zbavení se předsudků a hodnocení a snahu stále se učit - z knih, kurzů, životních situací, od sebe navzájem, od dětí.

Stanovili jsme si seznam schopností a dovedností, které chceme v dětech podnítit a podporovat. Tomu pak podle počasí, naladění dětí a skupiny, ročního období, dění kolem nás, přirazujeme konkrétní aktivity.

Nejvýznamnějším pedagogickým prvkem je pro nás příroda. Nabízí úžasnou variabilitu pomůcek, prostředí i situací, ze kterých se lze radovat i učit. Neustále se proměňuje a působí na všechny smysly.

Čerpáme i ze zavedených pedagogických koncepcí, vybíráme z nich to, co podporuje naše směřování a obohacuje nás.

Z Montessori pedagogiky přebíráme respekt k dítěti, k jeho individuálním potřebám a naladění, prakticky zaměřené činnosti – úzce souvisí s rozvojem jemné motoriky, jsou pro dítě využitelné v reálném životě a tedy smysluplné; dále je to velké využití smyslového vnímání dětí a komunikativní výchova.

Waldorfská pedagogika nás inspiruje svým uměleckým a praktickým zaměřením, souladem mezi vědou, uměním a duchovními hodnotami a výchovou svobodných lidí. Významnou složku tvoří také poznávání skrze zážitek, samostatnost a respektování přirozeného vývoje dítěte. Upřednostňována je spolupráce – vzájemně mezi dětmi, ale i mezi rodiči a školou.

Přístup našich pedagogů čerpá z konceptu Respektovat a být respektován manželů Kopřivových. Chceme v dětech podporovat jejich vnitřní motivaci a radost, nezávislost, pomoci jim nalézat efektivní způsoby komunikace s druhými, učit se zdravě respektovat vlastní osobnost i potřeby stejně jako respektovat osobnosti a potřeby druhých.

Slavnosti

Pořádáme vlastní interní slavnosti, některé se odehrávají dopoledne a jsou určeny jen dětem, jiné se pořádají odpoledne, tak aby si je se svými dětmi mohli zažít i rodiče. Sedmikrásek se také aktivně zapojuje do stávajících akcí spolku Babyka fungujícího v obci. Několikrát za rok pořádáme i akce pro veřejnost.

V průběhu školního roku organizujeme tyto slavnosti:

SEDMIKRÁSNÁ - září 

- probíhá pasování Sedmikrásků (nově příchozích dětí), uvítání se v novém školkovém roce. Tato slavnost se koná v odpoledních hodinách a rodiče jsou na ni srdečně zváni.

MICHAELSKÁ - září

-vypráví se legenda o archandělu Michaelovi, děti se budou pouštět do boje s drakem a získávat odvahu. Jedná se o interní slavnost, která se koná v dopoledních hodinách.

MARTINSKÁ - listopad

-vypráví se legenda o svatém Martinovi, který nám přinese zimu, o jeho soucitu, rozpůlení pláště  a dělení se. Akci pořádá spolek Babyka, s dětmi se k ní připojíme.

ADVENTNÍ - prosinec

-projdeme se spirálkou z chvojí, za doprovodu světýlek k nejniternější a nejtišší slavnosti, kterou polečně prožijeme. Tato slavnost se koná v odpoleních hodinách v převánočním čase, rodiče jsou na ni srdečně zváni. 

MASOPUSTNÍ - únor

-převlečeni v maskách se projdeme po lese, zazpíváme si, zatančíme a naposledy si taky dopřejeme pořádnou hostinu. Následuje postní období do Velikonoc. Tato slavnost je interní a probíhá v dopoledních hodinách s dětmi.

STUDÁNKOVÁ - květen

- s dětmi otevřeme studánky a přivítáme Studánkovou vílu. Akce se koná ve spolupráci s Lesní mateřskou školou Lesinka, v odpoledních hodinách v krásném údolí Říčky. Na akci jsou rodiče srdečně zváni.

SVATOJÁNSKÁ - červen

-rozloučíme se společně s předškoláky a ukončíme společný školkový rok. Uděláme si piknik a nebude chybět ani závěrečný oheň. Tato slavnost se koná v odpoledních hodinách i s rodiči.

 

Data pro jednotlivé slavnosti budou upřesněna, budeme Vás včas informovat.

 

Předškolní příprava

Během září utváříme předškoláckou skupinku. Děti jsou motivovány k uvědomění si svého postavení v kolektivu (Jsme nejstarší. Umíme některé věci lépe. Brzo půjdeme do školy.) a k přebírání odpovědnosti. Svobodně si volí z úkolů, které je potřeba v během dne plnit (např. pomoc při roznášení oběda, příprava dřeva ke kamnům, pomoc při organizaci či pomoc mladším dětem).

Pro předškolní skupinku probíhá pravidelně 45-minutový blok zaměřený na:

 • rozvoj jemné motoriky a grafomotorických dovedností (cvičení a hry pro ohebnost a uvolnění prstů a zápěstí, správné držení tužky);
 • rozvoj předmatematických představ a základního počítání (využíváme přírodní pomůcky - dřívka, šišky, kamínky, kaštany);
 • rozvoj slovní zásoby a výslovnosti (říkadla, slabikování, rytmus, písničky, čtení náročnějších příběhů a jejich interpretace, poznávání písmen atd.).
Podporují nás