Naše pedagogická koncepce, v našem pojetí spíše pedagogická inspirace, navazuje na naši filosofii. Chceme, aby děti v přirozeném prostředí mohly svobodně objevit a rozvíjet svůj potenciál, využívat své vrozené zvídavosti a touhy se učit k poznávání světa a nalézání své cesty životem. Chceme pro děti vytvořit pevné a jasné hranice, v rámci nichž jimž však ponecháme svobodu volby a možnost zakoušet výsledky vlastních rozhodnutí. Chceme dětem dát možnost vnímat svět všemi smysly a toto vnímání v nich rozvíjet. Chceme využívat širokou škálu podnětů, které povzbudí harmonický rozvoj celé dětské osobnosti – těla i duše, srdce i mysli.

K našim cílům směřujeme skrze lásku, respekt, otevřenost, zbavení se předsudků a hodnocení a snahu stále se učit – z knih, kurzů, životních situací, od sebe navzájem, od dětí.

Stanovili jsme si seznam schopností a dovedností, které chceme v dětech podnítit a podporovat. Tomu pak podle počasí, naladění dětí a skupiny, ročního období, dění kolem nás, přirazujeme konkrétní aktivity.

Nejvýznamnějším pedagogickým prvkem je pro nás příroda. Nabízí úžasnou variabilitu pomůcek, prostředí i situací, ze kterých se lze radovat i učit. Neustále se proměňuje a působí na všechny smysly.

Čerpáme i ze zavedených pedagogických koncepcí, vybíráme z nich to, co podporuje naše směřování a obohacuje nás.

Z Montessori pedagogiky přebíráme respekt k dítěti, k jeho individuálním potřebám a naladění, prakticky zaměřené činnosti – úzce souvisí s rozvojem jemné motoriky, jsou pro dítě využitelné v reálném životě a tedy smysluplné; dále je to velké využití smyslového vnímání dětí a komunikativní výchova.

Waldorfská pedagogika nás inspiruje svým uměleckým a praktickým zaměřením, souladem mezi vědou, uměním a duchovními hodnotami a výchovou svobodných lidí. Významnou složku tvoří také poznávání skrze zážitek, samostatnost a respektování přirozeného vývoje dítěte. Upřednostňována je spolupráce – vzájemně mezi dětmi, ale i mezi rodiči a školou.

Přístup našich pedagogů čerpá z konceptu Respektovat a být respektován manželů Kopřivových. Chceme v dětech podporovat jejich vnitřní motivaci a radost, nezávislost, pomoci jim nalézat efektivní způsoby komunikace s druhými, učit se zdravě respektovat vlastní osobnost i potřeby stejně jako respektovat osobnosti a potřeby druhých.