logo

O nás

Naše filozofie

HARMONICKÝ ROZVOJ

Harmonický rozvoj celé dětské osobnosti - duše, těla i mysli - je středobodem našeho přístupu. Vedle dostatečného pohybu a široké palety nabízených činností se děti učí také zklidnit a relaxovat. Organizované aktivity se střídají s časem určeným pro svobodně volenou činnost. Hrubá a jemná motorika má stejně významnou pozici jako základní znalosti o světě, který děti obklopuje. Stejně důležitou roli však mají i tvořivost, rozvoj uměleckého cítění, práce s emocemi dětí, hodnoty a duchovní rozvoj.

PŘÍRODA - POBYT A POHYB VENKU

Příroda je pro nás zdrojem zábavy a poznání. Nabízí úžasnou variabilitu pomůcek, prostředí i situací, ze kterých se lze učit. Neustále se proměňuje a působí na všechny smysly.

Prostředí Moravského krasu nás inspiruje svými krásami i bohatostí. Děti mají možnost pozorovat přírodu, v jejím kontextu poznávají také sebe samé a pocítí vzájemnou provázanost. Učí se životu v souladu s přírodou, díky poznání ji chápou, respektují a chrání. Svobodný pobyt venku v přírodě pomáhá dětem prožít plnohodnotné dětství, užívat si přirozenou radost z pohybu, objevovat schopnosti svého těla, vnímat jeho hranice a potřeby, poznávat, divit se a učit. Menší počet dětí na pedagoga-průvodce zajišťuje bezpečnost při častém pobytu dětí venku.

RESPEKTUJÍCÍ PŘÍSTUP

Přístup našich průvodců čerpá z konceptu Respektovat a být respektován manželů Kopřivových. Chceme v dětech podporovat jejich vnitřní motivaci a radost, nezávislost, pomoci jim nalézat efektivní způsoby komunikace s druhými, učit se zdravě respektovat vlastní osobnost i potřeby stejně jako respektovat osobnost a potřeby druhých.

SVOBODA

Vytvoření bezpečného prostoru nastavením jasných hranic, ve kterém mají děti příležitost k naprosto svobodnému jednání a činění vlastních rozhodnutí, je jedním ze základních kamenů našeho přístupu. Příležitost ke svobodné volbě aktivit a k činění vlastních svobodných rozhodnutí umožňuje dětem poznat samy sebe, své touhy, přání, motivy, podle nich jednat, poznávat důsledky svých rozhodnutí a postupně se učit přirozeně přebírat odpovědnost za své volby a konání. Důležitost tohoto svobodně-odpovědného vzorce, který spojuje současnost s budoucností, jde však v ruce s důležitostí “života tady a teď.” Podporujeme v dětech jejich vrozenou schopnost užít si každý okamžik naplno, žít v přítomnosti s radostí a důvěrou v sebe, druhé i svět.

PROPOJENÍ

Vedeme sebe i děti k uvědomění si sounaležitosti a propojení - s druhými i s přírodou. Provázanost s místní komunitou, prostředím, spolky a tradicemi je pro děti důležitá a chceme, aby pocítili koloběh roku nejen v přírodě, ale i v těchto společenských událostech, které jsou nedílnou součástí života obce. Ladíme tedy některé činnosti dětí tak, aby se mohly zapojit do kulturních akcí pořádaných v rámci obce, a zároveň máme některé vlastní slavnosti, na které zveme nejen rodiče a děti, ale i širokou veřejnost.

Propojení je pro nás důležité také v rámci spolupráce s rodiči a motivujeme je k intenzivnímu zapojení do života naší lesní mateřské školky.

INSPIRACE A OTEVŘENOST

Vzájemná inspirace je základem našeho přístupu k životu. Inspirujeme děti svým vlastním příkladem a zároveň se učíme my od nich. Nehrajeme si na všemocné dospělé, kteří těm malým musí neustále říkat, co a jak dělat, podporujeme je nacházet své vlastní zdroje, přístupy, řešení. Jsme otevřeni světu a životu a připraveni se stále učit. Ze známých pedagogických koncepcí přebíráme prvky, které s námi souzní a stále hledáme nové podněty, které pak zapojujeme do našich aktivit.

Z Montessori pedagogiky přebíráme: respekt k dítěti, k jeho individuálním potřebám a naladění; zaměření na praktické činnosti, které rozvíjejí jemnou motoriku, jsou pro dítě využitelné v reálném životě, a tedy smysluplné; využití smyslového vnímání dětí a komunikativní výchovu.

Waldorfská pedagogika nás inspiruje svým uměleckým a praktickým zaměřením, souladem mezi vědou, uměním a duchovními hodnotami a výchovou svobodných lidí. Významnou složku tvoří také poznávání skrze zážitek, samostatnost a respektování přirozeného vývoje dítěte. Upřednostňována je spolupráce – vzájemně mezi dětmi, ale i mezi rodiči a školkou.

Podporují nás